La recerca al Campus de Terrassa: excel·lent, útil, internacional

Un campus al costat de la indústria

El campus de la UPC a Terrassa ha experimentat un augment qualitatiu i quantitatiu molt important en la seva activitat de recerca. La consolidació de talents  emergents en els darrers anys està generant sinèrgies molt interessants dins d’un procés de creixement constant i sostingut del que s’està beneficiant el territori i la societat en general. I és que el campus de la UPC a Terrassa està ubicat al centre  d’un lloc estratègic per a l’economia del país, com és  la comarca del Vallès Occidental,  la qual genera el volum d’activitat industrial i  econòmica més alt de Catalunya. En aquest sentit, els investigadors de la UPC al Campus de Terrassa han sabut oferir al sector industrial d’aquest territori la innovació necessària per fer-lo més competitiu en l’actual economia global.

Els actius de la recerca al Campus de la UPC a Terrassa:

 • 23 departaments
 • 37 grups de recerca
 • 400 investigadors
 • 10 grups de la xarxa TECNIO
 • 1 Institut d’investigació Tèxtil
 • 1 Centre Català del Plàstic
 • 1 Centre Universitari de la Visió
 • Edifici Gaia de Recerca amb grups de referència internacional
 • Institut Politècnic del Campus de Terrassa
 • 8 empreses Spin-off en actiu
 • 14 empreses Spin-off creades els darrers 10 anys

Els números  de la recerca al campus:

 • 15% de creixement anual sostingut
 • 10 milions d’euros facturats el darrer exercici
 • 8 milions d’euros anuals facturats per les 8 empreses Spin-Off
 • 32 milions facturats en els darrers 5 anys
 • 60% de projectes es realitzats amb la indústria
 • 12 milions d’euros d’inversió en infraestructures els darrers quatre anys
 • Projectes  conjunts amb més de 1000 empreses
 • 10 premis nacionals i internacionals a projectes de recerca

Un 15% de creixement anual

Els 33 grups de recerca del  Campus de la UPC a Terrassa van facturar el darrer exercici 10 milions d’euros en activitat de recerca i innovació. Aquesta xifra consolida un 15% de creixement anual sostingut en els darrers 10 anys.   Les 8 empreses Spin-off que actualment treballen al Campus amb patents pròpies facturen anualment 8 milions d’euros. En els darrers quatre anys s’han invertit al Campus més de 12 milions d’euros en infraestructures per a la recerca.  Està prevista en un futur a mig termini la construcció de nous edificis, com el Nexus III, l’Egarmedia i la tercera fase de l’Edifici Gaia, a on ja treballen més de 100 investigadors en  grups de recerca de referència internacional.