Avís Legal

Drets d'autor d'aquest web

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), o bé la UPC està degudament autoritzada per utilitzar-los. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, comercialització, emmagatzematge, comunicació pública o transformació, total o parcial, requereix el consentiment exprés i per escrit de la UPC.

Avís legal sobre protecció de dades de caràcter personal

En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals recollides per mitjà dels formularis d'aquest web seran tractades de forma confidencial. Quedaran incorporades als fitxers de la Universitat Politècnica de Catalunya per dur a terme una gestió correcta i respondre les consultes o suggeriments que proposeu en els formularis. Tanmateix, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició contactant amb l'Administració del web.